GDPR

GDPR, hantering av personuppgifter

Vi behöver i vissa sammanhang spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-post. Syftet med en sådan behandling är att kunna besvara dina frågor samt leverera produkter och tjänster som du bokar eller beställer.

Du kommer själv att lämna uppgifterna när du skickar oss ett meddelande eller en beställning. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas i 12 månader om du uttryckligen inte medger längre lagringstid. Dina personuppgifter lämnas inte ut till någon tredje part om du inte vill att vi skall göra det och uttryckligen godkänner det, dock med det undantaget att de kan lämnas ut om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Per-Erik Norbäck. Du har rätt att begära ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring eller begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du genom att kontakta personuppgiftsansvarig på 08-559 24 859 eller på pererik.norback@mittsverigebanan.nu

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten som du kontaktar på 08-657 61 00 eller imy@imy.se

Senaste uppdatering 2023-02-28